Thủ tục bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được VAMC mua

Thủ tục bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được VAMC mua theo Thông tư 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư Pháp.

Ngày đăng: 09-10-2014

4,209 lượt xem

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ  về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Nghị định 53),

Ngân hàng Nhà nước ViệT Nam đã ban hành Thông tư 18/2013/TT-NHNN ngày 6/9/2013 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC của các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam.

Nhằm hướng dẫn cụ thể thủ tục bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được VAMC mua của các tổ chức tín dụng, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 18/2014/TT-BTP ngày 8/9/2014 hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản (Thông tư 18), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2014.

Thủ tục bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được VAMC mua

Thủ tục bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được VAMC mua

Thủ tục bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được VAMC mua gồm các nội dung chính sau:

1. Bán đấu giá

VAMC lựa chọn, quyết định phương thức bán đấu giá tài sản bán đấu giá mà VAMC đã mua theo một trong hai phương thức bán đấu giá qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc VAMC thực hiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và quy định tại Thông tư 18.

2. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

Việc xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là khoản nợ xấu được thực hiện như sau:
- Thứ nhất, trường hợp VAMC đã mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng theo giá trị thị trường thì VAMC thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá hoặc tự định giá để xác định giá khởi điểm;
- Thứ hai, trường hợp VAMC mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt thì VAMC thỏa thuận với tổ chức tín dụng đó về giá khởi điểm.
Tuy nhiên, khi xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là tài sản bảo đảm đối với khoản nợ xấu thì VAMC phải thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản bảo đảm đó hoặc phải thỏa thuận với bên thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp bán tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất. Trong trường hợp, các bên không thỏa thuận được giá khởi điểm trong thời hạn 05 ngày làm việc thì VAMC thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá hoặc tự xác định giá khởi điểm để bán đấu giá.

3. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá.

VAMC sẽ thông báo công khai về việc thuê tổ chức bán đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước VN và trang thông tin của VAMC. VAMC chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp dựa trên các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, uy tín, phương án bán đấu giá, quy mô và cơ sở vật chất của tổ chức bán đấu giá v.v

4. Thực hiện bán đấu giá của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và quy định tại Thông tư 18. VAMC tạo điều kiện và giám sát việc bán đấu giá do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện.

5. VAMC thực hiện việc bán đấu giá

Trong trường hợp VAMC thực hiện bán đấu giá thì một đại diện lãnh đạo VAMC trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về cuộc bán đấu giá. Bên cạnh đó, có bộ phận giúp việc gồm đại diện các ban chức năng có liên quan; đại diện tổ chức tín dụng bán nợ trong trường hợp bán đấu giá tài sản được mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt. Việc bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và quy định tại Thông tư 18.

6. Rút ngắn thời hạn niêm yết, thông báo công khai

Thời hạn niêm yết, thông báo công khai đối với tài sản bán đấu giá là động sản chậm nhất là 7 ngày, đối với tài sản là bất động sản chậm nhất là 30 ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá. Tuy nhiên, thời hạn này có thể được rút ngắn theo thỏa thuận đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán đấu giá tài sản của VAMC để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu, đảm bảo việc bán đấu giá được công khai, minh bạch thì rút ngắn thời hạn niêm yết, thông báo công khai đối với tài sản bán đấu giá là động sản không được ít hơn bốn ngày làm việc, đối với tài sản là bất động sản không được ít hơn 15 ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá.

7. Bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá

Trường hợp khi bán đấu giá chỉ có một người tham gia cuộc bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó. Việc bán tài sản trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ việc niêm yết, thông báo công khai và không có khiếu nại về trình tự, thủ tục cho đến khi kết thúc cuộc bán đấu giá.

8. Hợp đồng bán tài sản bán đấu giá

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong cuộc bán đấu giá, đại diện lãnh đạo Công ty Quản lý tài sản có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bán đấu giá hoặc tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phải chuyển toàn bộ hồ sơ và biên bản cuộc bán đấu giá, tiền đặt trước của người mua được tài sản cho Công ty Quản lý tài sản. Hợp đồng bán tài sản được ký kết giữa Công ty Quản lý tài sản ký hợp đồng bán tài sản với bên mua tài sản và thực hiện theo quy định của pháp luật.

9. Về xử lý tài sản bán đấu giá trong trường hợp bán đấu giá không thành, không có người đăng ký tham gia đấu giá

Trường hợp bán đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký tham gia đấu giá đối với khoản nợ xấu thì VAMC lựa chọn phương thức xử lý khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước VN hướng dẫn Nghị định số 53.
Trường hợp bán đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký tham gia đấu giá đối với tài sản bảo đảm khoản nợ xấu thì trong thời hạn 5 ngày làm việc VAMC có trách nhiệm thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản đó về phương thức xử lý tài sản; trường hợp không thỏa thuận được thì VAMC lựa chọn phương thức xử lý khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước VN hướng dẫn Nghị định số 53.

10. Về hủy kết quả bán đấu giá

(i) Đối với tài sản bán đấu giá được VAMC mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà cuộc bán đấu giá do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện thì việc hủy kết quả phải có văn bản thỏa thuận giữa VAMC, tổ chức tín dụng bán nợ, người mua được tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá; trường hợp VAMC thực hiện bán đấu giá tài sản thì việc hủy kết quả bán đấu giá phải có văn bản thỏa thuận giữa VAMC, tổ chức tín dụng bán nợ và người mua được tài sản bán đấu giá.

(ii) Đối với tài sản bán đấu giá được VAMC mua theo giá thị trường thì việc hủy kết quả bán đấu giá phải có văn bản thỏa thuận giữa các bên như trường hợp trên nhưng không cần sự tham gia của tổ chức tín dụng bán nợ.

Thông tư 18 là cơ sở pháp lý để áp dụng thủ tục bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được VAMC mua của các tổ chức tín dụng Việt Nam một cách linh hoạt, minh bạch, tạo điều kiện cho quá trình xử lý nợ xấu được tiến hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload