Thông tin thuế

Giới thiệu pháp luật Việt Nam về các loại thuế

Hệ thống thuế Việt Nam gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân