Cho vay và bảo lãnh ra nước ngoài của doanh nghiệp ở Việt nam cho người không cư trú

Một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay bảo lãnh ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt nam cho người không cư trú theo Thông tư 37/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng nhà nước Việt nam

Ngày đăng: 09-01-2014

4,984 lượt xem

Cho vay ra nước ngoài và bảo lãnh ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt nam

Cho vay ra nước ngoài và bảo lãnh ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt nam

Nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay bảo lãnh ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt nam theo Thông tư 37/2013/TT-NHNN bao gồm:

1.Pham vi điều chỉnh của Thông tư:

 - Quy định về việc mở và sử dụng tài khoản để thực hiện khoản cho vay ra nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của doanh nghiệp sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện việc cho vay, bảo lãnh cho người không cư trú;

 - Mở và sử dụng tài khoản để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

 - Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản cho vay ra nước ngoài; đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú của doanh nghiệp;

 - Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài cho người không cư trú của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của Thông tư số 45/2011/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối cho vay ra nước ngoài của Tổ chức tín dụng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bảo lãnh ra nước ngoài cho người không cư trú bởi tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo thông tư 28/2012/TT-NHNN và các văn bản liện quan bảo lãnh ngân hàng.

3. Quy định về thủ tục đăng ký hoặc đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, và đảm bảo thu hồi nợ cho người không cư trú của doanh nghiệp  được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

4. Quy định về thủ tục đăng ký hoặc đăng ký sự thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bão lãnh cho người không cư trú của các tổ chức tín dụng được phép và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 Trường hợp nợ phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được Bên được bảo lãnh thanh toán cho Bên bảo lãnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Bên bảo lãnh không cần thực hiện đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh theo quy định tại Thông tư này.

 5. Quy định về chế độ báo cáo áp dụng đối với các doanh nghiệp cho vay  nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú; tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh cho người không cư trú và tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp tài khoản cho vay và bảo lãnh nước ngoài cho người không cứ trú.

 6. Quy định về giám sát và xử lý vi phạm và thực hiện Thông tư.

 Thông tư này sẽ có hiệu lực vào ngày 14 tháng 2 năm 2014.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload