Dịch vụ chỉ định

Dịch vụ chỉ định ở Việt Nam

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam hổ trợ cung cấp dịch vụ chỉ định tại Việt Nam là sự sắp xếp giữa hai bên trong đó một bên là cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam đồng ý làm giám đốc, thư ký, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty cho một công ty thuộc sở hữu của một bên khác là cá nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài. nước ngoài.