Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Thực hiện chính sách bảo mật, luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật