Mở tài khoản thanh toán của tổ chức phải có chữ ký của kế toán trưởng

Mở tài khoản thanh toán của tổ chức phải có chữ ký của kế toán trưởng theo Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014

Ngày đăng: 06-09-2014

29,153 lượt xem

Mở tài khoản thanh toán của tổ chức phải có chữ ký của kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, trong đó sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 và thay thế Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN, trong đó mở tài khoản thanh toán của tổ chức phải có chữ ký của kế toán trưởng.

 Nếu các tổ chức là đối tượng yêu cầu chữ ký của kế toán trưởng (hoặc kế toán) trên các chứng từ giao dịch với ngân hàng theo quy định của pháp luật, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thư bổ nhiệm kế toán trưởng và CMND (hoặc hộ chiếu) và giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán phải có thong tin, mẫu chữ ký của kế toán trưởng. Quy định này phù hợp với điểm 2.c Điều 8 của Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành chế độ chứng từ kế toán ngân hàng quy định “Đối với chứng từ giao dịch với ngân hàng được lập bởi khách hàng là những đơn vị, tổ chức phải bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật thì trên chứng từ bắt buộc phải có đủ chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký thay và dấu đơn vị (nếu là chứng từ bằng giấy)”

 Căn cứ Điều 2, Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ Việt Nam hướng dẫn một số điều của Luật kế toán quy định rằng tất cả các đơn vị kế toán phải bổ bố trí kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) bao gồm các công ty, chi nhánh công ty nước ngoài, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

 Có quan điểm khác cho rằng quy định này chỉ được áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước vì các giao dịch mà không có chữ ký của kế toán trưởng, các giao dịch này sẽ bị vô hiệu. Lập luận này được ủng hộ bởi hầu hết các doanh nghiệp và ngân hàng.

 Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải thích rằng quy định này được áp dụng không chỉ đối với doanh nghiệp nhà nước, mà còn cho các tổ chức không phải doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu bố trí kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán ) theo quy định của pháp luật.

 Khi thực hiện theo quy định này, các ngân hang và khách hàng sẽ gặp nhiều trở ngại khó khăn. Nó vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi.

 Bên cạnh những vấn đề nêu trên, Thông tư 23/2014/TT-NHNN có một số thay đổi quy định mới quan trọng như sau:

 1. Ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán: Việc ủy quyền của chủ tài khoản, kế toán trưởng cho người khác sử dụng tài khoản phải được lập bằng văn bản kèm theo với mẫu chữ ký, CMND hoặc thẻ hộ chiếu của được ủy quyền, và phải được sự chấp thuận của ngân hàng. Theo Quyết định 1284, ủy quyền không cần sự chấp thuận của ngân hàng.

 2. Đối tượng thuộc diện được mở tài khoản thanh toán: Cá nhân có đủ 15 năm tuổi đến 18 năm tuổi, đã không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hạn chế năng lực hành vi dân sự và có tài sản riêng, được mở tài khoản. Theo Quyết định 1284, các đối tượng này không được đề cập.

 3 Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của các tổ chức: nếu tổ chức thuộc đối tượng yều cầu phải có chử ký kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) trên chứng từ giao dịch với ngân hàng theo quy định của pháp luật, hồ sơ mở tài khoản phải có thư bổ nhiệm kế toán trưởng và CMND (hoặc hộ chiếu). Theo Quyết định 1284, quy định này không được đề cập.

 4  Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán:

 4.1. Chủ tài khoản là cá nhân: Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán bao gồm các yếu tố sau: Thông tin của chủ tài khoản (hoặc người giám hộ) và mẫu chữ ký. Thông tin của chủ tài khoản (hoặc người giám hộ) có những thay đổi như sau:
- Thông tin của chủ tài khoản là công dân Việt Nam: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại, số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực và ngày, nơi cấp, địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại, người cư trú hoặc không cư trú. So với Quyết định 1284, Thông tư này yều cầu phải có thêm thông tin: ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, ngày, nơi cấp chứng minh thư, địa chỉ thường trú và hiện tại.
- Thông tin của chủ tài khoản là công dân nước ngoài: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại, số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực và ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh, cư trú ở nước ngoài địa chỉ và địa chỉ cư trú tại Việt Nam, người cư trú hoặc không cư trú. So với Quyết định 1284, Thông tư này yêu cầu phải có thêm thông tin: ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, ngày, nơi cấp hộ chiếu, địa chỉ cư trú tại Việt Nam và nước ngoài.

 4.2. Chủ tài khoản là tổ chức: Đơn xin mở tài khoản thanh toán bao gồm các yếu tố sau: Thông tin về tổ chức, người đại diện có thẩm quyền, kế toán trưởng, mẫu chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng, chữ ký của người có thẩm quyền và dấu (nếu có). So với Quyết định 1284, Thông tư này đòi hỏi phải có thêm thông tin về kế toán trưởng (trong trường hợp yêu cầu của pháp luật).

5. Trình từ và thủ tục mở tài khoản thanh toán:

 5.1. Nếu khách hàng cần mở tài khoản thanh toán, họ sẽ gửi một hồ sơ mở tài khoản cho ngân hàng qua bưu điện hoặc trực tiếp hoặc bằng phương tiện điện tử.
 5.2. Ngân hàng sẽ kiểm tra và xử lý các tập tin yêu cầu mở tài khoản trong vòng một (01) ngày kể từ ngày nhận đơn.
 5.3. Nếu hồ sơ mở tài khoản là đầy đủ phù hợp với quy định của pháp luật, các ngân hàng sẽ ký hợp hợp đồng mở tài khoản trực tiếp sau khi kiểm tra mẫu chữ ký và con dấu đảm bảo tính đúng đắn.

6 Đóng tài khoản thanh toán: Tài khoản thanh toán có thể bị đóng nếu không được duy trì số dư tối thiểu và không hoạt động trong một thời gian dài. Thời gian thông báo được quy định bởi bởi các ngân hàng và các thông báo được công khai cho khách hàng. Theo Quyết định 1284, quy định này không được đề cập.

7 Thông tư này cũng cung cấp các quy định khác về sử dụng tài khoản thanh toán, quyền và trách nhiệm của các ngân hàng và khách hàng, phong tỏa tài khoản và giải quyết tranh chấp.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload