Hợp đồng giám đốc chỉ định tại Việt Nam

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam cung cấp dịch vụ và hỗ trợ pháp lý về hợp đồng giám đốc tại Việt Nam

Hợp đồng giám đốc chỉ định tại Việt Nam

  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Hợp đồng đề cử giám đôc tại Việt Nam là một thỏa thuận giữa hai bên trong đó một bên là cá nhân Việt Nam đồng ý làm giám đốc để thành lập một công ty ở Việt Nam thuộc sở hữu của một bên khác là cá nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài. nước ngoài.

Sau đây là mẫu Hợp đồng đề cử giám đôc tại Việt Nam tham khảo.

 

HỢP ĐỒNG CHỈ ĐỊNH  GIÁM ĐỐC TẠI VIỆT NAM


Hợp đồng chỉ định giám đốc này được lập vào ngày … tháng ……năm 20 ……, Địa chỉ ………… .Đường……., Phường ……, Quận ………, Tỉnh, Việt Nam.

Giữa

(Tên bên nước ngoài), địa chỉ ……… .Đường……………, Phường ……, Quận ………, Tỉnh, Việt Nam (sau đây gọi là “Người thụ hưởng”)

(Tên của bên Người Việt Nam), Địa chỉ…… . Đường……….., Phường ……, Quận ………, Tỉnh, Việt Nam (sau đây gọi là “Giám đốc chỉ định”) (cùng gọi là “ Các Bên ”)

Hai bên đồng ý rằng

1) giám đốc chỉ định đồng ý đại diện Người thụ hưởng thành lập Công ty TNHH một thành viên  (“Công ty”) cho Người thụ hưởng. Người thụ hưởng tuyên bố và bổ nhiệm Giám đốc chỉ định thay mặt cho mình liên quan đến lợi ích của Người thụ hưởng đối với Công ty.

2) Giám đốc chỉ định cam kết thành lập Công ty và đăng ký vốn góp dưới tên của Giám đốc chỉ định, đồng thời nắm giữ vốn góp cũng như tất cả lợi nhuận và quyền lợi được tích lũy dựa trên sự tin tưởng đại diện cho Người thụ hưởng. Hơn nữa, Giám đốc được chỉ định sẽ chuyển giao và giao dịch, theo mọi khía cạnh, và thanh toán vốn góp và bất kỳ lợi nhuận, lãi suất và các lợi ích khác và các khoản tích lũy theo cách thức mà Người thụ hưởng trực tiếp chỉ đạo phù hợp với pháp luật Việt Nam. Giám đốc chỉ định  sẽ điều hành Công ty theo cách thức mà Người thụ hưởng chỉ đạo theo thời gian.

3) Quyền và nghĩa vụ của người thụ hưởng

3.1) Người thụ hưởng có quyền nhận  vốn góp và tất cả các khoản lợi nhuận và lãi được tích lũy hoặc cộng dồn. Giám đốc chỉ định không được cầm cố hoặc bán hoặc chuyển nhượng hoặc theo bất kỳ cách nào làm ảnh hưởng đến vốn góp.

3.2) Trong phạm vi cho phép theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam hoặc vào bất kỳ thời điểm nào mà Người thụ hưởng cho là thích hợp, Giám đốc chỉ định sẽ chuyển toàn bộ vốn góp do Giám đốc chỉ định nắm giữ cho Người thụ hưởng (hoặc bất kỳ người nào được Người thụ hưởng chỉ định). Giám đốc chỉ định có nghĩa vụ chấp nhận vô điều kiện và thực hiện tất cả thủ tục giấy tờ cần thiết liên quan đến giao dịch nói trên. Để tránh nghi ngờ, Người thụ hưởng sẽ chịu và bồi thường cho Giám đốc chỉ định tất cả các chi phí phát sinh một cách hợp lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý, phí kiểm toán và phí định giá) trong việc nắm giữ  vốn góp cho Người thụ hưởng. Người thụ hưởng sẽ thanh toán chi phí đó trong vòng 5 ngày kể từ ngày chấp nhận hóa đơn, hoặc Giám đốc chỉ định có thể khấu trừ chi phí đó từ bất kỳ lợi nhuận, lãi suất và các lợi ích khác trên đó trước khi chuyển cho Người thụ hưởng.

3.3) Người thụ hưởng phải chịu trách nhiệm và thực hiện góp vốn điều lệ  trong vòng 90 ngày kể từ ngày thành lập doanh nghiệp. Người thụ hưởng sẽ phải chịu mọi hậu quả nếu không góp vốn để đăng ký Phần góp vốn đúng hạn.

3.4) Theo các quy định của Hợp đồng này, Người thụ hưởng có quyền xem xét hoạt động của Giám đốc chỉ định trong việc nắm giữ vốn góp và điều hành công ty cho Người thụ hưởng, khi hành vi của Giám đốc được chỉ định gây ra vi phạm hoặc vỡ nợ. Không ảnh hưởng đến tính chung của những điều đã nói ở trên, Người thụ hưởng không được can thiệp vào hoạt động bình thường của Giám đốc chỉ định.

3.5) Trong trường hợp Giám đốc chỉ định không có thiện chí, Người thụ hưởng có quyền rút lại ủy quyền này với thông báo trước 30 ngày và chỉ định người kế nhiệm.

4) Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc được chỉ định

4.1) Giám đốc chỉ định có quyền thực hiện các quyền của Chủ sở hữu doanh nghiệp và quyền của Giám đốc liên quan đến hoạt động của Công ty mà không gây nguy hiểm đến lợi ích của Người thụ hưởng.

4.2) Giám đốc chỉ định bị cấm chuyển nhượng vốn góp cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý khác của Người thụ hưởng.

4.3) Theo các quy định của Hợp đồng này, Giám đốc chỉ định sẽ  điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty theo cách thức như Người thụ hưởng hoặc những người kế nhiệm chỉ đạo theo từng thời kỳ. Giám đốc chỉ định cam kết không chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cầm cố vốn góp trừ khi được Người thụ hưởng đồng ý.

4.4) Giám đốc chỉ định đồng ý chuyển và trả lợi nhuận và các lợi ích khác và các khoản tích lũy cho Người thụ hưởng trong vòng ba (10) ngày sau khi có lợi nhuận nói trên và các lợi ích khác. Trong trường hợp các khoản tiền nói trên đến hạn và chưa thanh toán, Giám đốc chỉ định sẽ phải chịu một khoản phạt tương đương với mức phạt của các khoản vay ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

4.5) Giám đốc chỉ định có nghĩa vụ hỗ trợ vô điều kiện nếu Người thụ hưởng muốn chuyển vốn góp cho bất kỳ bên thứ ba nào được chỉ định.

5) Các Bên thừa nhận và xác nhận bất kỳ thông tin nào được các Bên trao đổi liên quan đến Hợp đồng này là bảo mật và các Bên sẽ duy trì tính bảo mật và bí mật của tất cả các thông tin đó, ngoại trừ việc (a) thông tin đó đã được biết hoặc có thể được biết bởi công chúng; hoặc (b) một Bên đã nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên kia. Điều khoản này sẽ có hiệu lực cho dù Hợp đồng này không hợp lệ, được sửa đổi, thu hồi, chấm dứt hoặc không thể thực hiện bởi bất kỳ lý do gì. Việc tiết lộ thông tin bí mật của bất kỳ Bên nào sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng này và Bên đó sẽ chịu trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng.

6) Việc thực hiện, hiệu lực, giải thích và thực hiện Hợp đồng này và giải quyết các tranh chấp theo Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Các bên sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc giải thích hoặc thực hiện, hoặc liên quan đến Hợp đồng này thông qua tham vấn thân thiện. Trong trường hợp không thể đạt được giải quyết thông qua tham vấn, Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài trước một trọng tài trung lập tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Trọng tài này. Bất kỳ phán quyết trọng tài nào dẫn đến sẽ là kết luận cuối cùng và ràng buộc các bên.

7) Các điều khoản khác

7.1) Hợp đồng này đã được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh thành hai (2) bản bản chính; mỗi Bên giữ một (1) bản gốc và mỗi bản chính sẽ có hiệu lực pháp lý như nhau.

7.2) Ngày có hiệu lực của Hợp đồng này sẽ là ngày ký của Hợp đồng này hoặc ngày thành lập doanh nghiệp, tùy theo ngày nào có trước.

7.3) Trong trường hợp Hợp đồng này có cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh; và trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa hai phiên bản, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

         NGƯỜI THỤ HƯỞNG                                            GIÁM ĐỐC CHỈ ĐỊNH

 

Mẫu hợp đồng này có tính tham khảo, mọi thông tin về Hợp đồng giám đốc chỉ định, vui lòng liên hệ chúng tôi, Nhấn đây

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload