Luật sư Việt Nam trong việc sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A)

Vai trò luật sư Việt Nam trong lĩnh vực sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A)

Ngày đăng: 31-10-2017

2,096 lượt xem

Luật sư Việt Nam trong việc sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A)

Luật sư Việt Nam trong việc sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A)

1.Luật sư Việt Nam trong việc sáp nhập và mua lại là gì (M&A)?

Sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A) là một phần của luật doanh nghiệp liên quan đến các công ty mua và/hoặc sáp nhập với các công ty khác.

Sáp nhập doanh nghiệp là một quá trình mà hai công ty tham gia và thành lập một công ty mới tiếp tục tồn tại. Cũng được gọi là hợp nhất, sáp nhập xảy ra khi hai công ty kết hợp lại với nhau để tạo thành một doanh nghiệp mới, và cả hai công ty trước đây đều không hoạt động độc lập.
Mua bán doanh nghiệp lại liên quan đến một quá trình mà một công ty mua lại tài sản của một công ty khác. Việc mua lại hoặc tiếp quản là việc mua một doanh nghiệp hoặc công ty của một doanh nghiệp. Việc mua lại cũng có thể được phân loại là "thân thiện" hoặc "không thân thiện" tùy thuộc vào cách công ty mục tiêu nhận thấy người thâu tóm.
Luật sư Việt Nam trong việc sáp nhập và mua lại sẽ giúp khách hàng của họ có được nguồn tài chính thích hợp để sáp nhập và mua lại và tư vấn về việc soạn thảo, đàm phán và thực hiện các hợp đồng bán phần hay cổ phần. Giao dịch sáp nhập và mua lại là một trong những sự kiện phức tạp và quan trọng nhất trong cuộc đời của một công ty - hậu quả của nó phản ảnh cả trong nội bộ lẫn bên ngoài.

2. Các loại hình sáp nhập và mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam:

- Góp vốn: Công ty có thể tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phần hoặc phần vốn góp.
- Mua cổ phần hoặc phần vốn góp: Công ty có thể thay đổi cổ đông bằng cách bán cổ phần hoặc phần vốn góp.
- Chia doanh nghiệp : Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.
- Tách doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
- Hợp nhất doanh nghiệp: Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
- Sáp nhập doanh nghiệp:  Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

3. Luật sư Việt Nam trong việc sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A) là gì?

Luật sư Việt Nam trong việc sáp nhập và mua lại có thể giúp khách hàng những công việc sau:

 • Xác định các mục tiêu kinh doanh của khách hàng.
 • Xác định các vấn đề pháp lý - chúng thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như liệu giao dịch có thân thiện hay không thân thiện.
 • Tạo một kế hoạch lựa chọn và tìm ra các lựa chọn tốt nhất
 • Xây dựng một "Chương trình" cho khách hàng từ đầu đến cuối, và bao gồm khung thời gian.
 • Hướng dẫn về các giao dịch thỏa thuận và đàm phán.
 • Tiến hành kiểm tra cẩn thận ở phía bên kia.
 • Xác định - với sự trợ giúp của các chuyên gia thuế - những hướng dẫn về thuế và nếu họ cần có sự sắp xếp đặc biệt.
 • Làm việc với luật sư chống độc quyền để đánh giá các trở ngại về luật lệ, được phê duyệt và phân tích bất kỳ yêu cầu phê duyệt quy định nào khác.
 • Nếu có tính xuyên biên giới, làm việc với luật sư địa phương. Xem xét tất cả các hợp đồng của khách hàng: kinh doanh, việc làm, gia công phần mềm, công cụ nợ, cổ phiếu ưu đãi, vv
 • Có được sự chấp thuận của bên thứ ba từ bên cho mượn hoặc bên của các hợp đồng khác.
 • Thoả thuận hợp đồng, ký kết, thông báo công khai, đóng giao dịch.
 • Các luật sư cho mục tiêu quyết định có nên đàm phán, từ chối lời đề nghị của người mua, bán hay thực hiện hợp đồng với một công ty khác.

    Các thông tin về sáp nhập mua bán doanh nghiệp ỡ Việt Nam, vui lòng liên hệ luật sư chúng tôi.

Công ty Luật TNHH LAWYER Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload