Luật sư bào chữa

Giới thiệu Luật sư bào chữa

Ngày đăng: 16-06-2014

3,074 lượt xem

Luật sư bào chữa là luật sư bảo vệ và đại diện cho đương sự tại tòa án. Luật sư bào chữa độc lập tư vấn pháp lý và có thể tư vấn cho khách hàng về vụ án của khách hàng.

Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa

Ở Việt Nam, không có phân biệt giữa luật sư bảo chữa và luật sư tòa án. Luật sư bào chữa vụ án cho khách hàng. Công việc của luật sư bào chữa phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả phạm vi hành nghề. Tuy nhiên, luật sư bào chữa thường tham gia vào các nhiệm vụ sau:

• Nhận chỉ thị từ khách hàng;
• Hiểu và giải thích pháp luật;
• Tinh thông và quản lý tóm tắt pháp lý (vụ án);
• Tiến hành nghiên cứu pháp lý các quan điểm pháp luật liên quan;
• Viết các ý kiến và tư vấn cho khách hàng và các chuyên gia khác;
• Chuẩn bị vụ án tại tòa án, trong đó có tổ chức hội thảo khách hàng, chuẩn bị luận cứ pháp lý, vv;
• Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề luật pháp và bằng chứng và thế mạnh của vụ án khách hàng;
• Xem xét bằng chứng
• đại diện cho khách hàng tại tòa án;
• trình bày lập luận tại tòa án;
• kiểm tra và kiểm tra chéo các nhân chứng;
• tổng hợp những lý do để tòa án nên hỗ trợ vụ án của khách hàng;
• soạn thảo văn bản pháp lý;
• đàm phán giải quyết vụ án.

Khi luật sư tham gia vào thủ tục tố tụng bào chữa thì luật sư đó phải có giấy chứng nhận tham gia tố tụng do cơ quan tiến hành tố tụng cấp. Các tài liệu cần thiết cho việc cấp giấy chứng nhận luật sư tham gia tố tụng gồm thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng. Cơ quan  tiến hành tố tụng có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho luật sư trong vòng 3 ngày làm việc.

Lawyevn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload