Giám đốc đề cử tại Việt Nam: Tiêu chuẩn và Trách nhiệm

Giám đốc đề cử tại Việt Nam: Tiêu chuẩn và Trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam

Giám đốc đề cử tại Việt Nam: Tiêu chuẩn và Trách nhiệm

  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Giám đốc đề cử tại Việt Nam là người có đủ năng lực, nhân danh công ty được sở hữu bởi cá nhân hoặc pháp nhân ở Việt Nam hoặc nước ngoài, thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khi thuật ngữ giám đốc đề cử được sử dụng, nó thường có nghĩa là người có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tư cách là người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam và xuất hiện công khai tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Việt Nam. Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ rằng không có khái niệm giám đốc đề cử và tất cả các giám đốc đều có nhiệm vụ giám đốc giống như bất kỳ giám đốc nào khác đối với công ty.

Tiêu chuẩn của giám đốc đề cử tại Việt Nam:

1. Giám đốc đề cử phải cư trú tại Việt Nam. Bất cứ khi nào giám đốc đề cử rời khỏi Việt Nam. Người đó phải ủy quyền bằng văn bản cho người cư trú tại Việt Nam khác thay mặt mình. Nếu công ty có nhiều giám đốc đề cử thì sẽ có ít nhất một giám đốc cư trú tại Việt Nam.
2. Giám đốc đề cử có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định
3. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.


Trách nhiệm của giám đốc chỉ định ở Việt Nam
1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
2. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
3. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1,2,3 nêu trên.

Mọi thông tin về giám đốc chỉ định ở Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi, Nhấn đây

Công ty Luật TNHH LAWYER Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload