Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam gồm 5 bước: tư vấn, nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, phỏng vấn, chứng nhận đăng ký kết hôn và lễ đăng ký kết hôn.

Ngày đăng: 15-02-2014

18,560 lượt xem

Người Việt nam hay người nước ngoài khi kết hôn với người nước ngoài có thể đăng ký kết hôn ở Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài.

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam


1. Tư vấn hôn nhân người Việt nam với người nước ngoài.

 Tư vấn hôn nhân do Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thực hiện là bắt buộc trong thủ tục đăng ký kết hôn người Việt nam và người nước ngoài nếu đương sự thuộc một trong các trường hợp sau:

 - Hai bên chênh lệch nhau từ 20 tuổi trở lên;
 - Người nước ngoài kết hôn lần thứ ba hoặc đã kết hôn và ly hôn với vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam;
 - Hai bên chưa hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của nhau; không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của mỗi nước.

 Giấy xác nhận công dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Giấy xác nhận của Trung tâm) do Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam để bổ sung hồ sơ đăng ký kết hôn.

 Trường hợp công dân Việt Nam thông thạo ngôn ngữ mà người nước ngoài sử dụng hoặc người nước ngoài thông thạo tiếng Việt, đồng thời kết quả phỏng vấn tại Sở Tư pháp cho thấy hai bên có sự hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của nhau, hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân gia đình của mỗi nước, thì không phải bổ sung Giấy xác nhận của Trung tâm.

 Trường hợp đăng ký kết hôn hai người nước ngoài với nhau thì Giấy xác nhận của Trung Tâm cũng không yêu cầu.

2. Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

 Hồ sơ đăng ký kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp, nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt nam ở nước ngoài, nếu đăng ký kết hôn ở nước ngoài.

 2.1 Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây của mỗi bên:
 a) Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định);
 b) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ; giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không có chồng;
Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó;
 c) Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 d) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);
 đ) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam kết hôn với nhau).
 e) Giấy xác nhận của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về việc công dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nếu thuộc trường hợp bắt buộc nêu tại Bước 1

2.2 Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 2.1 Điều này, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải nộp giấy tờ tương ứng sau đây:

 a) Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó;
 b) Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 c) Đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì còn phải có giấy tờ chứng minh về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 d) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì phải có giấy do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước đó;
 đ) Đối với người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 3. Phỏng vấn đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam.

 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn và mức độ hiểu biết nhau của hai bên nam, nữ.
Nếu kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên kết hôn không hiểu biết về hoàn cảnh của nhau thì Sở Tư pháp hẹn ngày phỏng vấn lại; việc phỏng vấn lại được thực hiện sau 30 ngày, kể từ ngày đã phỏng vấn trước.

Trường hợp xét thấy vấn đề cần xác minh, Sở Tư pháp thực hiện có thủ tục theo quy định để làm rõ vấn đề cần xác minh.

4. Chứng nhận kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

 Sau khi thực hiện phỏng vấn hai bên nam, nữ, nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ kết hôn, ý kiến của cơ quan công an (nếu có), Sở Tư pháp báo cáo kết quả và đề xuất giải quyết việc đăng ký kết hôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký kết hôn.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp cùng hồ sơ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn và trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp để tổ chức lễ đăng ký kết hôn.

 Trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản nêu rõ lý do gửi Sở Tư pháp để thông báo cho hai bên nam, nữ.

5. Lễ đăng ký kết hôn tại Việt Nam:

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn, Sở Tư pháp thực hiện tổ chức lễ đăng ký kết hôn.

 Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Sở Tư pháp. Khi tổ chức lễ đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ. Đại diện Sở Tư pháp chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên cho biết ý định lần cuối về sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Sở Tư pháp ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn và trao cho mỗi bên vợ, chồng 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

 Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn theo nghi thức quy định tại Điều này. Việc cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ đăng ký kết hôn do Sở Tư pháp thực hiện theo yêu cầu của vợ, chồng.

 Trong trường hợp nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài có trác nhiệm phỏng vấn, cấp chứng nhận đăng ký kết hôn và làm lễ đăng ký kết hôn theo trình tự thủ tục nêu trên.

Lawyervn.net - Luật sư Việt Nam

Bài viết liên quan:

- Hợp pháp hóa các hồ sơ tài liệu ở Mỹ để đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Bình luận (13)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
 • Alan Nightingale (08-06-2019) Trả lời
  I am from Australia. Living in HCM. I may need to engage the services of a Lawyer. Do you have a Lawyer that is fluent in English. Thank you.
 • William Hoffman (30-06-2017) Trả lời
  want to get married to a Vietnam women need to get the paper fill out. Got everything except doctor bust
 • Kevin Nguyen (23-07-2016) Trả lời
  Hi, I am US Citizen interested in marriage registration to foreigner in Vietnam. My questions is does your office take care all the necessary paperwork from beginning to end? Do I required to me in Vietnam during the marriage registration process occur for a lengthy of time 15-30 days.
 • Van Van (21-06-2016) Trả lời
  Cho em hỏi thủ tục kết hôn mới năm 2016 ạ. Người nước ngoài ngoài việc xin giấy xác nhận độc thân có cần phải xin giấy đủ điều kiện kết hôn tại nước họ không?
  • Hoàng Đức Phú (22-06-2016)
   Người nước ngoài ngoài việc xác nhận độc thân, cần có thêm giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn hoặc xác nhận không cản trở việc kết hôn ở nước ngoài.
 • ken (26-05-2016) Trả lời
  I would love to know if two foreigners can wed in court in vietnam , if yes what are the requirements?
  • Van Van (21-06-2016)
   As I know, the couple both are foreigners can not make document in Vietnam, but can in Thailand. You can check the Thai law on the internet, and the process quite simple :)
 • Xem thêm các bình luận khác