Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Báo cáo Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam theo Nghị định 70/2021/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính Phủ Việt Nam hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021

Ngày đăng: 18-08-2021

487 lượt xem

Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

 

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

Trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Nghị định này là hệ thống thông tin sử dụng một hoặc nhiều trang thông tin điện tử dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác nhằm cung cấp cho người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, trao đổi thông tin, chia sẻ âm thanh, hình ảnh, tạo diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến để cung cấp dịch vụ quảng cáo.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam có nghĩa vụ thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông những nội dung sau:
- Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có);
- Đầu mối liên hệ: tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chỉ email, điện thoại liên hệ;

Hình thức và thời gian thông báo: 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi thông báo trực tiếp, hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua phương tiện điện tử đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử);

Khi nhận thông báo, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm gửi giấy xác nhận bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo;

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm (vào trước ngày 31 tháng 12) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 70/2021/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính Phủ Việt Nam

Báo cáo được gửi qua một trong các hình thức: gửi báo cáo trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua phương tiện điện tử.

Báo cáo gồm các nội dung sau:

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:
2. Mã số doanh nghiệp:
3. Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử:
4. Danh sách tổ chức, cá nhân nước ngoài có hợp tác quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam:
5. Doanh thu từ hoạt động hợp tác quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam (tính từ ngày 01 tháng 01 đến thời điểm báo cáo):
6. Các vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có):
7. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload