Đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản phải chịu lệ phí trước bạ.

Đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản phải chịu lệ phí trước bạ hiệu lực kể từ ngày 10/7/2016.

Ngày đăng: 04-06-2016

4,389 lượt xem

Đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản phải chịu lệ phí trước bạ

Đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản phải chịu lệ phí trước bạ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/5/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, trong đó giới hạn lại đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ theo trường hợp "đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản".

Chỉ các trường hợp đổi tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo đổi chủ sở hữu tài sản sau đây mới phải nộp lệ phí trước bạ:

1. Đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) hoặc thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu (đối với công ty cổ phần không có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên công ty (đối với loại hình doanh nghiệp khác) hoặc chủ DNTN (đối với trường hợp bán doanh nghiệp theo quy định tại Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014)

2. Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo các quy định tại:
- Công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác (Điểm c khoản 2 Điều 196 Luật doanh nghiệp);
- Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH MTV theo phương thức một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty (Điểm b khoản 1 Điều 197);
- Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn (Điểm c khoản 1 Điều 198);
- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn (Điều 199 Luật doanh nghiệp), trừ trường hợp chuyển đổi từ DNTN thành công ty TNHH MTV do cá nhân đã là chủ DNTN được chuyển đổi làm chủ
Ngành thuế bỏ quy định áp lại lệ phí trước bạ khi đổi tên doanh nghiệp đồng thời chuyển nhượng một phần vốn.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2016.

Các vấn đề phát sinh liên quan đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản phải chịu lệ phí trước bạ, vui lòng liên hệ chúng tôi, Nhấn đây.

Lawyervn.net - Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload