Thuế chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp ở Việt Nam, ai chịu trách nhiệm kê khai thuế?

Hướng dẫn của Cơ quan thuế về thuế về thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp ở Việt Nam theo Công văn số 7041/CT-TTHT ngày 18/9/2013 của Cục Thuế TP. HCM và Công văn số 1188/TCT-CS ngày 11/4/2013 của Tổng cục Thuế

Ngày đăng: 28-10-2013

4,018 lượt xem

Theo Công văn  7041/CT-TTHT, trường hợp cổ đông của Công ty cổ phần ở Việt Nam chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ cho cá nhân hay tổ chức khác thì việc kê khai thuế TNCN tại Việt Nam thực hiện theo cùng quy định với chuyển nhượng chứng khoán.

                       Thuế chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp ở Việt Nam, ai chịu trách nhiệm kê khai thuế

        Thuế chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp ở Việt Nam, ai chịu trách nhiệm kê khai thuế


Thuế chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp ở Việt Nam, trách nhiệm kê khai thuế TNCN được xác định theo từng trường hợp như sau:

1. Nếu là cổ phần của Công ty đại chúng có niêm yết trên sàn chứng khoán thì Công ty chứng khoán hoặc Ngân hàng thương mại hoặc Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế TNCN với thuế suất 0,1% trên giá bán

2. Nếu là cổ phần của Công ty chưa niêm yết nhưng có ủy quyền cho một Công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông thì Công ty chứng khoán chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế TNCN cũng với thuế suất 0,1% trên giá bán

3. Nếu không thuộc 2 trường hợp kể trên thì cá nhân người chuyển nhượng cổ phần chịu trách nhiệm kê khai nộp thuế TNCN. Thời điểm kê khai là thời điểm chuyển nhượng cổ phần.

(Ghi chú:  Xem hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC).

Trong cả 3 trường hợp trên, phía Công ty cổ phần đều không chịu trách nhiệm về thuế TNCN khi cổ đông của mình chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, theo Công văn số 1188/TCT-CS ngày 11/4/2013 của Tổng cục Thuế, nếu cổ đông là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư tại Việt Nam thì bên nhận chuyển nhượng vốn (cổ phần) chịu trách nhiệm kê khai nộp thay thuế TNDN.

Trường hợp Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng vốn (cổ phần) đồng thời đều là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư tại Việt Nam thì doanh nghiệp, nơi có phần vốn góp chuyển nhượng sẽ chịu trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế TNDN

(Tham khảo: Công văn số 1188/TCT-CS ngày 11/4/2013 và điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 123/2012/TT-BTC)

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload