Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được miễn thuế thu nhập cá nhân

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Công văn số 14891/BTC-TCT ngày 20/10/2014 của Bộ Tài Chính

Ngày đăng: 06-11-2014

3,670 lượt xem

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được miễn thuế thu nhập cá nhânTrả lời yêu cầu của Công ty TNHH Ford Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân về khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bộ Tài Chính có Công văn số 14891/BTC-TCT ngày 20/10/2014 xác nhận rằng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được miễn thuế thu nhập cá nhân căn cư theo các quy định pháp luật sau:

- Tại Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và tại Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định về các khoản thu nhập chịu thuế.
- Tại khoản 12, điều 4, Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản miễn thuế:
“12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật”.
- Tại khoản 12, Điều 4, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định thu nhập được miễn thuế:
“12. Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật”.
- Tại chương XXI, Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Tuy nhiên, theo qui định tại khoản n Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn các khoản bồi thường miễn thuế thu nhập cá nhân thì không bao gồm khoản tiền bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Như vậy, phải chắng Công văn 14891/BTC-TCT  này là một văn bản hướng dẫn bồ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload