Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Ngày đăng: 31-07-2016

3,902 lượt xem

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

1.Nhà đầu tư được thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là công ty trong đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 51% vốn điều lệ công ty trở lên.

Trước khi thành lập công ty, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a)Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
b)Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định như sau:
Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:
i) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
ii) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
iii) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp sau:
a) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Các loại hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam

Nhà đầu tư có thể thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo các hình thức sau:
a.Thành lập doanh nghiệp tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
b.Thành lập công ty hợp danh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
c.Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
d.Thành lập công ty cổ phẩn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

6.Thành lập doanh nghiệp tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

7.Thành lập công ty hợp danhcó vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

8.Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành có vốn đầu tư nước ngoài viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp;

9.Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

10.Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Mọi thông tin về thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi, nhấn đây.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam - Vietnamese law firm

Bình luận (2)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
  • Abdul (16-08-2018) Trả lời
    Dear sirs I am Libyan Citizen,Libyan nationality passport interested to come to Vietnam and start set up foreign firm in business with minimum tax , VAT and so on Please let me your assistance ًWhat is the best and lowest cost recommending the establishment foreign firm for example offshore company ? Representative offices? Limited Liability Company, ? what is the total fees cost ? looking for your good assistance response best regards Mr Abdul
  • Mohammed Dawood (02-04-2018) Trả lời
    Hello Dear sir/madam this is Mohammed Dawood from India. I need Information for business setup in Vietnam kindly please let me know What is the cost and duration of getting Company ready and getting Visa. Regards Mohammed Dawood