Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình đối với người nước ngoài.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình đối với người nước ngoài sau ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Ngày đăng: 08-06-2019

1,697 lượt xem

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình đối với người nước ngoài

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình đối với người nước ngoài

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình đối với người nước ngoài bao gồm:

1. Điều kiện về văn bằng: người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình ít nhất phải có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và một trong các văn bằng chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, thạc sỹ, tiến sỹ về y học gia đình hoặc chứng chỉ đào tạo định hướng chuyên khoa y học gia đình được cấp tại Việt Nam hoặc công nhận tại Việt Nam.

2. Điều kiện về quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh: người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình  phải có văn bản xác nhận quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành y học gia đình có thời gian 18 tháng liên tục trở lên tại bệnh viện đa khoa.
Đối với người có bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, chứng chỉ định hướng về chuyên ngành y học gia đình thì thời gian thực hành được tính tương đương với thời gian đào tạo. Bản sao có chứng thực bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, chứng chỉ định hướng chuyên khoa y học gia đình được coi là giấy xác nhận thời gian thực hành. Riêng người có chứng chỉ định hướng về chuyên ngành y học gia đình thì ngoài thời gian thực hành được tính tương đương với thời gian đào tạo, phải có thêm giấy xác nhận thời gian thực hành liên tục để bảo đảm đủ 18 tháng.

3. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4.Người nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch. Người nước ngoài và người phiên dịch phải có chứng nhận thành thạo ngôn ngữ đăng ký sử dụng trong khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

5. Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.

6. Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.

Người nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình do nước ngoài cấp thì việc thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh giữa các nước được thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình đối với người nước ngoài. vui lòng liên hệ chúng tôi.

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload