Thông tin pháp luật về thuế nhà thầu

Giới thiệu thông tin pháp luật về thuế nhà thầu áp dụng tại Việt Nam

Thuế nhà thầu là các loại thuế áp dụng cho tổ chức kinh doanh nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam bao gồm thuế VAT, CIT