Điều kiện mới cho các đại lý bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí.

Điều kiện mới cho các đại lý bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 2015

Ngày đăng: 17-10-2015

2,391 lượt xem

điều kiện mới cho các đại lý bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí

Điều kiện mới cho các đại lý bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí

Bộ Tài chính Việt Nam sửa đổi quy định về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện cung cấp bởi công ty bảo hiểm nhân thọ theo Thông tư số 130 có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 2015.

Có ba điều chỉnh chính theo Thông tư số 130 như sau:

1. Điều chỉnh thứ nhất là điều kiện mới cho các đại lý bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí.

Thông tư số 130 sửa đổi Thông tư số 115 với điều kiện mới cho các đại lý bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí. Theo đó, từ ngày có hiệu lực, để được phép bán sản phẩm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sẽ cần phải đáp ứng ba điều kiện sau đây:

(i) Có giấy chứng nhận đại lý bảo hiểm do một tổ chức đào tạo đã được phê duyệt của Bộ Tài chính;

(ii) Không có vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp đại lý của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong khi hành nghề đại lý; và

(iii) đã được đào tạo và có chứng nhận của công ty bảo hiểm đã hoàn thành khóa đào tạo về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

2. Việc sửa đổi thứ hai là rút trước của tài khoản bảo hiểm hưu trí

Theo Thông tư số 115, một người được bảo hiểm có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm nhân thọ cho rút trước một phần, hoặc toàn bộ giá trị của một tài khoản bảo hiểm hưu trí trong các trường hợp sau đây:

(i) Người được bảo hiểm có khả năng làm giảm hoạt động từ 61% trở lên; và

(ii) Người được bảo hiểm bị một căn bệnh nguy hiểm.

Ngoài các trường hợp trên, Thông tư số 130 bổ sung thêm một trường hợp mới cho phép người tham gia bảo hiểm, là công dân Việt Nam và được phép của cơ quan có thẩm quyền cư trú hợp pháp tại nước ngoài, để thu hồi, toàn bộ hoặc một phần trước, từ tài khoản bảo hiểm hưu trí của họ .

3. Việc sửa đổi thứ ba là ngưỡng tuổi đủ điều kiện để nhận được bảo hiểm hưu trí

Trong điều kiện của ngưỡng tuổi đủ điều kiện để nhận được bảo hiểm hưu trí, Thông tư số 115 trước đây cung cấp cho một tiêu chí về tuổi nghỉ hưu (nhưng không được thấp hơn 60 đối với nam và 55 tuổi đối với nữ). Về vấn đề này, Thông tư số 130 bổ sung này với một điều khoản linh hoạt trong trường hợp pháp luật quy định cho một tuổi nghỉ hưu khác nhau, bảo hiểm nhân thọ sẽ được áp dụng như tuổi nghỉ hưu mới để chế độ bảo hiểm hưu trí tự nguyện này. Ngoài ra này nhằm mục đích bao gồm bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt hoặc bất kỳ sự thay đổi trong luật pháp để thực hiện chế độ bảo hiểm hưu trí tự nguyện này phù hợp với pháp luật Việt Nam về tuổi nghỉ hưu, cũng như các chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload