Uỷ quyền giao dịch dân sự

Quy định pháp luật về ủy quyền giao dịch dân sự

Ngày đăng: 14-03-2014

9,183 lượt xem

Quy định pháp luật về ủy quyền giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2005

Uỷ quyền giao dịch dân sự

Uỷ quyền giao dịch dân sự 

1. Khái niệm về ủy quyền giao dịch dân sự:

 Uỷ quyền là việc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân uỷ quyền cho người khác đại diện mình để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Điều kiện ủy quyền giao dịch dân sự

 a. Cá nhân không được ủy quyền người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.
 b. Người được ủy quyền phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người được uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

 3. Phạm vi ủy quyền giao dịch dân sự:

 - Phạm vi  uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.
 - Người được ủy quyền chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi ủy quyền.
 - Người được ủy quyền phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi được ủy quyền của mình.
 - Người được ủy quyền không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Hình thức ủy quyền giao dịch dân sự:

Hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản.

5. Hậu quả của giao dịch dân sự do người được ủy quyền xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi ủy quyền.

 a. Giao dịch dân sự do người được ủy quyền xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi ủy quyền không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi ủy quyền, trừ trường hợp người ủy quyền đồng ý hoặc biết mà không phản đối; nếu không được sự đồng ý thì người được ủy quyền phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện.
 b. Người đã giao dịch với người được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch.
 c. Trong trường hợp người được ủy quyền và người giao dịch với người được ủy quyền cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người ủy quyền thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

6. Chấm dứt ủy quyền giao dịch dân sự:

 a. Chấm dứt ủy quyền của cá nhân:  Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
 i. Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;
 ii. Người uỷ quyền huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền;
 iii. Người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

 Khi chấm dứt uỷ quyền, người được ủy quyền phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với người ủy quyền hoặc với người thừa kế của người ủy quyền.

 b. Chấm dứt ủy quyền của pháp nhân:  Ủỷ quyền của pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
 a. Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;
 b. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền;
 c. Pháp nhân chấm dứt hoặc người được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

 Khi chấm dứt uỷ quyền, người được ủy quyền phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với pháp nhân uỷ quyền hoặc pháp nhân kế thừa.

 Lawyervn.net

 

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
  • May Lee (03-07-2016) Trả lời
    Hi, I need to have a general power of attorney done in English and Vietnamese to signed / witnessed by a notary public in Singapore. Kindly let me know if your legal firm can do this and the cost. Thank you. May Lee Mobile 93886190