Thuế chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài

Chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài có phải chịu thuế không?

Ngày đăng: 08-11-2021

617 lượt xem

Thuế chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài

Thuế chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài

Thuế chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài được điều chỉnh theo các văn bản pháo luật như sau:
1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp
2. Luật thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với nhà đầu tư cá nhân
3. Hướng dẫn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Tổ chức cá nhân do Bộ Tài ch1inh ban hành.
4. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và quốc gia mà nhà đầu tư có quốc tịch.


1. Thuế chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp:

Căn cứ khoản 6, Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 quy định thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 là đối tượng được miễn thuế. Do đó, không áp dụng thuế chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp.

2. Thuế chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Căn cứ Khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân Việt Nam nhân với thuế suất 5%. Do đó, thuế chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài là 5% đối với nhà đầu tư là cá nhân

3. Xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài 

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 186/2010/TT-BTC quy định: ”Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

Ngoài ra, thuế chuyển lợi nhuận, cổ tức từ Việt Nam ra nước ngoài được điều chỉnh theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam ký kết với quốc gia mà nhà đầu tư có quốc tịch.
 

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload