Dịch vụ đại diện

Dịch vụ đại diện bao gồm đại diện tố tụng và đại diện ngoài tố tụng

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam có đội ngũ luật sư và tư vấn chuyên nghiệp có thể đại diện khách hàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ, đàm phán ký kết hợp đồng và đại diện khách hàng tham gia tố tụng.